pozvánka a program VZ dňa - február 2016

Autor: Ladislav Balvan, Zverejnené: 26.01.2016, Aktualizované: 18.02.2018

URBÁRSKE SPOLUMAJITEĽSTVO FAČKOV, pozemkové spoločenstvo, Fačkov 56

DIČ: 2020638730, IČO: 00625370 ,  urbariat.fackov@gmail.com 

Výkonný výbor Urbárskeho spolumajiteľstva Fačkov, pozemkového spoločenstva  na základe zápisnice zo schôdze konanej dňa 03.01.2016 Vás týmto srdečne pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 14. februára 2016 o 13,00 hodine v kultúrnom dome vo Fačkove.

 Prezentácia: 12,15 – 13,00 hod

Program valného zhromaždenia:

 1. Zahájenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie rozdelenia dividend
 4. Výročná správa predsedu US
 5. Výročná správa o hospodárení v lese za rok 2015 a návrh LHP na rok 2016
 6. Finančná správa za rok 2015
 7. Správa DR
 8. Diskusia
 9. Návrh a schválenie uznesenia
 10. Vyplácanie dividend
 11. Ukončenie 

Ak sa nemôžete Valného zhromaždenia osobne zúčastniť, vyplňte, prosím, priložený formulár splnomocnenia a týmto poverte Vašu blízku osobu na zastupovanie na Valnom zhromaždení pri hlasovaniach. 

      predseda spoločenstva  

             Jozef PANÁK